کیسه AD STAR
آذر 17, 1397
رول گونی عریض ساختمانی
آذر 17, 1397

کیسه والودار

  کیسه والودار (والفی)

  کیسه-گونی-والودار

  این گونی ها به سه بخش تقسیم می شوند :

  • گونی کیسه والودار یا والفی ( قیفی یا گچی) ساده والفی
  • گونی کیسه والودار یا والفی ( قیفی یا گچی) لمینت والفی
  • گونی کیسه والودار یا والفی ( قیفی یا گچی) لمینت L برش

  انواع کیسه والودار (والفی)

  کیسه ساده والفی

  کیسه لمینت والفی

  کیسه لمینت L برش والفی

  error: Content is protected !!