کیسه AD STAR
آذر 17, 1397
رول گونی عریض ساختمانی
آذر 17, 1397

کیسه والودار

کیسه والودار (والفی)

کیسه-گونی-والودار

این گونی ها به سه بخش تقسیم می شوند :

  • گونی کیسه والودار یا والفی ( قیفی یا گچی) ساده والفی
  • گونی کیسه والودار یا والفی ( قیفی یا گچی) لمینت والفی
  • گونی کیسه والودار یا والفی ( قیفی یا گچی) لمینت L برش

انواع کیسه والودار (والفی)

کیسه ساده والفی

کیسه لمینت والفی

کیسه لمینت L برش والفی

error: Content is protected !!