کیسه | تولید رول گونی | تعریف گونی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

اطلاعات بیشتر

کیسه | تولید رول گونی | تعریف گونی

گونی پارچه خشنی است که ریسمانش از لیف کنف و غیره تابیده می شود و از آن کیسه بافند و برای حمل مال التجاره مانند قند و شکر و برنج و توتون استفاده نمایند. ریشه این کلمه از هندی و به معنی کیسه باشد. (از فرهنگ نظام ). کیسه مانندی که برای حمل بار از پارچه گونی بافند.

امثال:

این جامه مثل گونی است؛ بدبافت و خشن و بی دوام است.

 

تماس با ما


Instagram