گونی و کیسه | کیسه پلی پروپیلن | کود شیمیایی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

اطلاعات بیشتر

کیسه | کیسه پلی پروپیلن | کود شیمیایی

کود شیمیایی

کود شیمیایی

یكي از مؤثرترين روش هاي موفق در رشد كشاورزي و تأمين غذايي بشر، حفظ و نگهداري و تقويت خاك است (کود شیمیایی). در تقويت حاصلخيزي زمين هاي زراعي غير از كودهاي شيميايي، عوامل بيولوژيك نيز بسيار مؤثر مي باشند. با توسعه و پيشرفت صنعت كشاورزي، كودها و سموم شيميايي (کود شیمیایی) به طور چشمگيري مورد استفاده قرار گرفته اند اما تحقيقات بعدي در مورد اثرات نامطلوب آنها در حفظ تعادل محيط زيست و اكوسيستم هاي طبيعي، بسياري از دانشمندان محيط زيست را در مورد وضعيت آينده جهان نگران كرده است.

تاثیر کودها در حاصلخیزی خاک

كودها و سموم شيميايي (کود شیمیایی) اهميت زيادي در ازدياد محصول و تقويت حاصلخيزي خاك ها دارند اما سبب آلودگي محيط زيست نيز مي شوند كه پيامدهاي بسيار مضري را در برخواهد داشت. تأثيرات نامطلوب كودها و آفت كش ها (کود شیمیایی) بر محيط زيست منجر به توجه بيشتر و استفاده از روش هايي گرديده كه در آن نيازي به مصرف مواد شيميايي نبوده يا كم باشد و اين هدف موجب شده كه بحث پايداري در كشاورزي و توجه به كشاورزي بومشناختي مورد توجه قرار گيرد يكي از راهكارهاي عملي براي رسيدن به اين هدف، زراعت گياهان پوششي و كود سبز (کود شیمیایی) مي باشد كه مي تواند جايگزين مناسبي براي كودهاي شيميايي باشد. امروزه كاربرد گياهان پوششي به عنوان پشتوانه هر سيستم زراعي كه مي خواهد پايدار باشد به شمار مي رود و در نهايت موجب افزايش بهره وري از نهاده و رسيدن به اهداف كشاورزي بومشناختي مي گردد.

 

تماس با ما


Instagram